Rusza projekt Klub Młodzieżowy “Akademia Różności”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza opracowało projekt „Klub Młodzieżowy Akademia Różności” na konkurs „Przedsięwzięcie III – Aktywna Integracja w Dolinie Noteci”  ogłoszony przez  LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Środki na realizację projektu pochodzą z projektu grantowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Autorką tego projektu jest Natalia Boniecka, nauczycielka NSP Olszewka i członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza.

W ramach projektu utworzony zostanie klub młodzieżowy. Spotkania Klubu odbywać się będą 2 razy w tygodniu przez przynajmniej 2 godziny. Klub będzie działał od  listopada 2021 r. do czerwca 2022 roku.

Głównymi celami projektu są wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań. W ramach tego działania odbywać się będą  zajęcia: chemiczne, sportowe, gimnastyczno-muzyczne, programowania oraz różnego rodzaju warsztaty (muzyczne, taneczne, fotograficzne, kulinarne i  inne). Zostaną także zorganizowane wyjazdy m. in. do Bydgoszczy i Torunia.

Organizatorzy kierują projekt do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat, zamieszkującej miejscowości i wsie oddalone od większych miast (preferuje się wsie: Olszewka, Lubaszcz, Dębowo, Broniewo i  Dębionek). Rekrutacja beneficjentów projektu od 15 listopada do 25 listopada 2021 roku.

Kryteria i zasady  rekrutacji

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy
zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki (wymogi
formalne):

KRYTERIA REKRUTACJI:
Podstawowe (obligatoryjne) :

 1. Dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej
  instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub
  gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie
  oświadczeń niezgodnych z prawdą) – w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o
  niepełnosprawności/legitymacji);
 2. Przedział wiekowy od 7 do 15 lat (weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego – data urodzenia/PESEL);
 3. Osoba nie jest/nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków EFS ze środków LSR
  Partnerstwa dla Krajny i Pałuk (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie
  oświadczeń niezgodnych z prawdą);
 4. Mieszkańcy wsi Olszewka, Lubaszcz, Dębowo, Broniewo i Dębionek (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o
  odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu będzie:
1) spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności – rekrutacji (kryteria podstawowe) uprawniających do udziału w projekcie, co
jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego
daną osobę fizyczną do udziału w projekcie;
2) uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj.: płeć, wiek, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz
przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu
projektu;
3) Weryfikacja czy osoba nie jest już uczestnikiem innego projektu objętego grantem.
DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE KRYTERIÓW BĘDĄ: nr PESEL, oświadczenie, zaświadczenie o miejscu
zamieszkania, zaświadczenie z pomocy społecznej, zaświadczenie o niepełnosprawności.
Ze względu na to, że projekt skierowany jest do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne będą składane i podpisywane przez
rodzica/opiekuna prawnego.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenia prawdy.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie wypełnionych odpowiednio dokumentów, które są poniżej do pobrania.
Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na Rzezc Rozwoju Olszewki i Lubaszcza (Olszewka 22, 89-100 Nakło nad Notecią), a także poprzez pośrednictwo operatora pocztowego, (decyduje data wpływu), w terminie od 15 do 25 listopada 2021 r.
W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż
przewidziana w nim pula miejsc, przy wyborze kandydatów będą brane pod uwagę data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w
Projekcie, zrezygnuje, na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie
pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

Kwestie sporne nieregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez
Koordynatora Projektu.

Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata
wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą
projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o
tym fakcie powiadomione w sposób skuteczny: telefonicznie lub
osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content