Punkt Przedszkolny Jeżyki

Punkt Przedszkolny Jeżyki

Zajęcia przedszkolne dla najmłodszych, zapraszamy dzieci od 3 roku życia. Jest to czas w którym maluchy mogą wspólnie bawić się, kształcić umiejętności społeczne oraz w sposób przyjazny zdobywać nowe umiejętności pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Dodatkowo 2 razy w tygodniu po pół godziny odbywają się zajęcia z języka angielskiego i logorytmiki. Sala dostosowana jest do potrzeb małych przedszkolaków.


Realizujemy program wychowania przedszkolnego oraz rozwijamy wszechstronną aktywność dziecka poprzez:

Punkt przedszkolny Jeżyki
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, czyli porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Skip to content